O nás


KTO SME

Pracovno-informačný portál flexipraca.sk je jediný portál na Slovensku zameraný na flexibilné formy práce (t.j. skrátený pracovný úväzok, práca z domu, pružná pracovná doba atď). Naším cieľom je budovať trh flexibilných pracovných úväzkov na Slovensku a podporovať pracovnú flexibilitu pre ľudí, ktorí hľadajú zladenie rodinného a pracovného života.

Chceme, aby sa FLEXIBILNÁ PRÁCA na Slovensku stala SAMOZREJMOSŤOU. A nielen pre tých, ktorí ju potrebujú, ale i v očiach vedení firiem a štátu.

Flexibilná práca je práca na inú ako pevnú pracovnú dobu. Definujeme ju ako:
 1. flexibilný pracovný úväzok ako zamestnanie pre firmu

 2. malé podnikanie ako samozamestnanie


Zvolili sme tieto cesty:
 • Podporovať informovanosť a budovať povedomie o flexibilnom pracovnom trhu.

 • Vytvárať trh flexibilných pracovných ponúk zamestnávateľov a dopytov uchádzačov so záujmom o prácu s flexibilným úväzkom.

 • Vytvoriť priestor pre zviditeľnenie slobodných povolaní a budovať tak sieť nezávislých odborníkov.

 • Podporovať malých podnikateľov v prístupe k finančným zdrojom investorov alebo bánk v podobe vypracovania podnikateľských zámerov.

PREČO SME TU

Čiastočné úväzky, práca z domu, projektové zamestnanie alebo iná flexibilita v práci sa v dnešnej dobe stávajú čoraz horúcejšou témou. Skupín ľudí, ktoré flexibilnú alebo voľnejšiu forme práce vyhľadávajú, neustále pribúda. Takáto práca je pre nich nielen nutnosťou alebo potrebou vyplývajúcou zo situácie, v ktorej sa nachádzajú (matky s deťmi, seniori, študenti), no mnohí ju považujú zároveň i za benefit, ktorý by mohol zamestnávateľ pracovníkom ponúknuť a stať sa pre nich atraktívnym (mladá generácia Y, osoby so špecializovanými alebo špecifickými povolaniami, a kvalitnými skúsenosťami).

Na základe trendov v zahraničí, mnohých publikovaných prieskumov a štatistík, názorov okolia a vlastných skúseností, sme sa rozhodli "povenovať sa" tejto téme a vytvoriť priestor pre všetkých, ktorých sa pracovná flexibilita týka. 

A predovšetkým:

 • Umožniť ľuďom nájsť si prácu, ktorú dokážu zosúladiť so svojím osobným životom!

 • Vytvoriť potenciál lojálnych, motivovaných a efektívnych pracovníkov pre zamestnávateľov!

PRE KOHO SME

Portál je určený predovšetkým pre:

 • Zamestnávateľov (príp. personálne agentúry), ktorí ponúkajú prácu na flexibilný úväzok, ktorí sú ústretoví alebo priateľskí k rodine, zdraviu, štúdiu, ktorí hľadajú lojálnych, motivovaných a efektívnych pracovníkov a ktorí potrebujú presnejšie zacieliť svoju pracovnú inzerciu.

 • Uchádzačov hľadajúcich prácu na flexibilný pracovný úväzok alebo také pracovné úväzky, pri ktorých môžu efektívnejšie zosúladiť prácu a osobný život. Ide predovšetkým o rodičov starajúcich sa o deti alebo iného rodinného príslušníka, zdravotne postihnutých, študentov, seniorov, ľudí hľadajúcich extra čas na štúdium, cestovanie alebo pre ľudí hľadajúcich extra príjem. Práve oni sú tí lojálni, motivovaní a efektívni pracovníci.

 • Poskytovateľov služieb, nezávislých profesionálov so slobodným povolaním, malých podnikateľov.

ČO ROBÍME - AKTIVITY

 • OSVETA v podobe článkov na flexipraca.sk a v iných médiách.

 • Zdieľanie PRÍKLADOV a výsledkov externých PRIESKUMOV ako funguje pracovná flexibilita v zahraničí i na Slovensku, sprostredkovanie inovácií vo flexibilnom zamestnávaní. Viac.

 • 1. vlastný PRIESKUM, o tom ako vnímajú pracovnú flexibilitu ľudia na Slovensku - výsledky a zhrnutie

 • 2. vlastný PRIESKUM o tom, ako sa darí ľuďom zlaďovať pracovný a rodinný/osobný život. Momentálne prebieha. Dotazník.

 • 3. vlastný PRIESKUM, o tom ako sa na pracovnú flexibilitu pozerajú zamestnávatelia. Momentálne prebieha. Dotazník.

 • PROJEKT - Príprava MANUÁLU (sprievodcu) alebo tzv. "návodu na použitie flexibilných úväzkov". Jeho prezentácia a distribúcia medzi zamestnávateľmi.

 • PROJEKT - VIRTUÁLNE VIZITKY alebo NA VOĽNEJ NOHE - priestor pre zviditeľnenie slobodných povolaní flexibilných a nezávislých profesionálov a externých dodávateľov služieb. Viac.

 • PROJEKT - FLEXIMAMA - hľadanie partnerstiev pre podporu flexibilnej práce ako prostriedku inklúzie žien-matiek do pracovného procesu a pri ich zlaďovaní prácovného a rodinného života. Viac.

 • Vypracovanie BUSINESS PLÁNOV / podnikateľských zámerov pre malých a stredných podnikateľov. Viac.

  • WORKSHOP-y podporujúce myšlienku flexibilných pracovných úväzkov a zosúľaďovania pracovného a osobného života, work-life balance, prezentácia manuálu flexibilných úväzkov, prezentácia výhod flexibilných úväzkov, ako zrealizovať flexibilnú pracovnú politiku, získavanie spätnej väzby všetkých zúčastnených strán, ...

  • ŠKOLENIA podporujúce rodičov pri ich návrate do práce, podporujúce ľudí k ich ceste k samostatnej zárobkovej činnosti, ... 

  • Pomoc pri PREMENE FIRMY na flexibilného zamestnávateľa. Povýšenie firemnejpersonálnej politiky smerom k FLEXIBILITE a vytvoreniu podmienok pre zosúľadovanie pracovného a osobného života zamestnacov (napr. v podobe upravenej internej smernice).

  • Vyhľadávanie FLEXIBILNÝCH ZAMESTNÁVATEĽOV, teda predovšetkým firiem, ktoré majú VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE na čiastočný alebo iný flexibilný pracovný úväzok. Prezentácia firiem, ktoré uplatňujú politiku pracovnej flexibiity. 

  • Sprístupnenie databázy životopisov ľudí, ktorí majú o prácu na flexibilný pracovný úväzok záujem.

  PREZENTÁCIA sa nachádza tu.

  MÉDIÁ O NÁS

  TO SME MY - tu.

  Informácie o flexibilnom pracovnom trhu